Domov » Príklady dobrej praxe » Zabezpečenie informovanosti klientov využívajúcich pobytové sociálne služby o aktuálnej situácii vzhľadom na ochorenie Covid-19

Zabezpečenie informovanosti klientov využívajúcich pobytové sociálne služby o aktuálnej situácii vzhľadom na ochorenie Covid-19

Publikované pondelok, 1 júna 2020

Jedná sa o častý a bežný jav, že klienti využívajúci pobytové sociálne služby nie sú dostatočne informovaní o aktuálnej situácií či už v krajine, v samotnom zariadení sociálnych služieb alebo nemajú dostatočný prístup k informáciám o svojom zdravotnom stave, svojich právach alebo možnostiach. Momentálne sa budeme zaoberať informovanosťou ohľadom situácie v krajine v spojitosti s ochorením Covid-19. Fakt, že prijímatelia sociálnych služieb nie sú dostatočne informovaní, môže plynúť aj z nezáujmu samotného prijímateľa sociálnej služby o dané informácie, kedy je potrebné v situáciách bežného života tento nezáujem rešpektovať a nevnucovať klientovi to, o čo nemá záujem. V rámci mimoriadnej situácie v krajine v súvislosti s COVID-19, je potrebné zabezpečiť dostupnosť informácií a všetkých svojich klientov informovať zrozumiteľnou formou o aktuálnom stave.

Považuje sa za prospešné, pokiaľ si môže klient v pokoji a nerušene pozrieť televíziu, kde o aktuálnej situácii informujú, vypočuť rádio alebo využiť internet ako zdroj informácií. Taktiež je príkladom dobrej praxe umiestňovanie informačných plagátov zaoberajúcich sa problematikou Covid-19 na viditeľných miestach, ako sú napr. vstup do budovy, spoločenské miestnosti, vstup do jedálne. Tieto informačné plagáty by mali byť pre klientov zrozumiteľné, stručné, často pomáha aj ilustrované vyobrazenie napr. umývania alebo dezinfekcie rúk, zakrývania úst pri kýchaní, nosenie rúška. Za veľmi prínosné sa považuje aj dôsledná informovanosť personálu, kedy vybraní zamestnanci sú poverení ďalším informovaním klientov. Vhodné je viesť s klientmi neformálne rozhovory ohľadom Covid-19 a klásť dôraz na preventívne opatrenia, poukazovať nato, prečo je dôležité ich dodržiavať a taktiež diskutovať aj o pozitívnych informáciách ohľadom tohto ochorenia, napr. počet vyliečených pacientov.